مقاله هنجارهای اندازه های پیکری، ترکیب بدنی و شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت های شهری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: هنجارهای اندازه های پیکری، ترکیب بدنی و شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت های شهری ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله پیکرسنجی
مقاله چاقی
مقاله جمعیت های شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلی نژاد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد بابک
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تدوین هنجارهای ملی برای اندازه های پیکری و ترکیب بدنی و نیز تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی به دلیل ارتباط آن با بیماری های مزمن از ضروریات جوامع امروزی است. این پژوهش با هدف تهیه ی این هنجارها در جمعیت های شهری ایران طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: در این پژوهش مقطعی که از نوع توصیفی–تحلیلی بود، ۹۹۱ نفر مرد و ۱۱۸۸ نفر زن با دامنه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال به شیوه در دسترس از شهرهای اردبیل، اصفهان، اهواز، تهران، رشت، کرمان و مشهد فراخوان شدند. شاخص توده ی بدن (BMI)، دور کمر (WC)، نسبت دور کمر به لگن (WHR)، نسبت دور کمر به قد (WHtR) و درصد چربی بدن آزمودنی ها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، ضریب همبستگی جزیی تعدیل شده و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: با توجه به اندازه های BMI، %۴۹ مردان و ۵۳% زنان دارای اضافه وزن یا چاقی بودند که %۱۰٫۲ مردان و %۱۸٫۶ زنان چاق بودند. در هر گروه سنی، مردان درصد چربی کمتری نسبت به زنان داشتند (p<0.001). در هر دوی مردان و زنان شیوع اضافه وزن در میان رده ی سنی ۴۹-۴۰ سال و شیوع چاقی در رده ی سنی بالای ۵۰ سال بیشتر از سنین دیگر بود.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر ضمن ارایه هنجارهای ملی، شیوع بالای اضافه وزن و چاقی عمومی و شکمی را در هر دو جنسیت در جمعیت های شهری ایران نشان داد که بیانگر لزوم ارزیابی های مستمر و ارایه برنامه های مداخله ای در جهت کنترل و پیشگیری از اختلال های مرتبط با چاقی مانند دیابت می باشد.