سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
حجت الله منصوری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
حمیدرضا جنتی – دانشجوی مهندسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
مرتضی هادی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر آلیاژهای منگنز-نیکل با توجه به خواص مغناطیسی منحصربه فرد مورد مطالعه محققین بسیاری قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق، بررسی مشخصات و پارامترهای فرایند همگن سازی آلیاژ ریختگی Mn‐ ۲۵Ni‐ ۵Cr تولید شده در کوره ی ذوب القایی تحت خلأ است. در این راستا ضمن مطالعهی دقیق ساختار ریختگی آلیاژ به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز عنصری و آنالیز حرارتی افتراقی، عملیات حرارتی در دما و زمانهای مختلف جهت حذف جدایشهای حین انجماد طراحی و اجرا شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد، ساختار آلیاژ ریختگی متشکل از هر سه منطقهی تبریدی، ستونی و هم محور بوده و جدایش حین انجماد به صورت دندریتی رخ داده است. همچنین مشخص شد که افزایش دما در منطقه ی تک فاز γ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگرادباعث کاهش زمان همگن سازی به صورت خطی میشود اما برای حذف کامل جدایش ماکروسکوپی ریختگی ۲۰ ساعت عملیات حرارتی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد نیاز است. نهایتا نتایج این تحقیق نشان داد، با عملیات حرارتی فوق، ساختار دندریتی حذف و ضمنا ماکروساختار آلیا به صورت ه ممحور در م یآید و جدایش عناصر آلیاژی نیز تا حدود زیادی حذف می شود.