سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جهانگیر پرهمت – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
محمدحسین محمدیان – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
حامد خدمتی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مقادیر آبدهی متوسط با دوره بازگشت های مختلف برای تخمین آورد رودخانه ها و برنامه ریزی بهره برداری از سدها و مدیریت اراضی زراعی پایین دست مورد نیاز می باشد از نظر کاربردی در بسیاری از موارد به دلیل فقدان ایستگاه هیدرومتری داده های اندازه گیری برای اینگونه پارامترها دراختیار نیست و لذا بایستی با شبیه سازی عوامل موثر در حوضه های دارای آمار براورد انجام گیرد دراین تحقیق به منظور دستیابی به رابطه های مبتنی بر عوامل قابل دسترس ابتدا آمار آبدهی ایستگاههای هیدرومتری در سطح منطقه جمع آوری و ابدهی متوسط سالانه در یک دوره مشترک محاسبه شد تحلیل همگین حوضه ها با توجه به آبدهی و پارامترهای تاثیر گذار صورت گرفت تعدادی از ایستگاهها در هر منطقه به عنوان ایستگاههای شاهد برای ارزیابی و تعدادی به عنوان ایستگاههای مبنا برای تولید روابط منطقه ای انتخاب گردید تحلیل احتمالاتی برروی ابدهی متوسط سالانه انجام و بهترین توزیع آ ماری برای آنها براز ش داده و دبی با دوره بازگشتهای ۲ تا ۱۰۰ ساله براورد شد.