سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اقبال – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه محقق اردبی
فریدون بابائی اقدم – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی عمرانی دورباش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه محقق اردبی

چکیده:

امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهر درخدمت رسانی و زیباسازی شهری برهیچکس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها محسوب می شود برای ایجاد فضاهایی با کیفیت و ابزاری برای ارایه خدمات به شهروندان می توان از مبلمان شهری کمک گرفت به منظور ایجاد محیطی مناسب برای رفع نیازهای مختلف شهروندان عملکردی و بصری ساماندهی مبلمان شهری امری لازم و ضروری است دراین راستا مقوله مبملان شهری چندبعدی بوده و نهادها و بخشهای متعددی در مبلمان شهری دخیل می باشند بنابراین هدف این مطالعه جلب همکاریهای بین بخشی درزیباسازی مبلمان شهری درشهرها می باشد از این رو از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و با تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری عمده ترین بخشهای درگیر درحوزه مبلمان شهری فهرست شده است این الگو م یتواند راهکاری مناسب برای زیبا جلوه نمودن شهرها با مدیریت یکپارچه آن درحوزه مبلمان شهری باشد.