سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پویان شکوری –

چکیده:

به نظر می رسد که رقابت برسر جذب مشتریان هیچگاه پایان ندارد با این حال درسالهای اخیر توجه به وفاداری مشتری بطور چشمگیری افزایش یافته است بگونه ای که استراتژی های مربوط به عنوان دستورالعملی برای سودآوری مطرح است امروزه مشتریان تقاضاهای نامحدودی دارند درواقع رقابت قیمتی دیگر معنا و مفهوم سابق خود را از دست داده و سازمان ها بدنبال ایجاد ارزش برای مشتریان خود هستند این خلق ارزش باید بگونه ای باشد که یک رابطه برنده – برنده بین سازمان و مشتری ایجاد گردد و این رابطه درصورتی استقرار می یابد که طرفین احساس کنند که برایشان مزایای خاصی وجود داردو بصورت دو قطب یکدیگر را جذب کنند یکی از اقتصادی ترین راهکارهای ارزش آفرینی مدیریت ارتباط با مشتری استدرواقع هدف تقویت ارتباطی موثر بین مشتری و سازمان درشرایط عبور از مراحل مختلف مدیریت روابط با مشتری است ازا ین طریق است که رضایت مشتری رشد می کند و درسایه آن ارزش روابط بین طرفین افزایش می یابد این همان چیزی است که مشتری را به سمت افزایش وفاداری و به تبع آن وابستگی سوق میدهد. هدف ازاین مقاله بررسی رویکردهای ارتباط با مشتری درالقای حس وفاداری درمیان مشتریان بیمه است.