سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود صیادی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
علی پولادی ریشهری – دانشگاه پیام نورمرکز بوشهر
سیدموسی گلستانه – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
فاطمه رضایی – ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

این پژوهش با هدف همه گیرشناسی نشانگاه خستگی مزمن درپرستاران شهر بوشهر اجرا شد روش این تحقق توصیفی میدانی و جمعیت هدف ان پرستاران شاغل دربیمارستانهای اموزشی و درمانی شهربوشهر بودند جامعه آماری این پژوهش ۴۰۶ پرستار بود که درشهر بوشهر به شیوه سرشماری ازبیمارستانهای زیرمجموعه دانشگاههای علوم پزشکی شهربوشهر انتخاب شدند ابزارهایی که درتحقیق مورد استفاده قرارگرفتند عبارتبودند ازپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ۱۹۷۲ و مقیاس خستگی چالدر چالدر و همکاران ۱۹۹۳ و مقیاس شدت خستگی کروپ و همکاران ۱۹۸۹ و چک لیست علایم نشانگان خستگی مزمن کاپلان و سادوک ۲۰۰۷ ابزارها فوق از لحاظ فن و مبانی روانسنجی مورد بررسی قرارگرفتند نتایج بیانگر پایان و اعتبار مطلوب این ابزارها بود تمامی پرسشنامه ها با استفاده از روش های اماری مانند میانگین انحراف معیار ضریب همبستگی پیرسون ازمون تی و ازمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت