مقاله همه گیری شناسی مسمومیت های حاد اطفال زیر ۱۲ سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (طی ۲ سال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: همه گیری شناسی مسمومیت های حاد اطفال زیر ۱۲ سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (طی ۲ سال)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسمومیت حاد
مقاله کودکان زیر ۱۲ سال
مقاله اپیدمیولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حارث آبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت مجید
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احراری شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: طوقیان چهارسوقی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی عبدالوهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مسمومیت ها ازجمله علل مهم مراجعه و بستری شدن کودکان به بیمارستان می باشد. شیوع و بروز انواع مسمومیت ها بر اساس ویژگی های فرهنگی و اقتصادی متفاوت است. بنابر این ما در این پژوهش به بررسی همه گیری شناسی مسمومیت های حاد اطفال زیر ۱۲ سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد طی دو سال پرداختیم.
مواد و روش کار: این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی انجام شد. در این مطالعه ۲۱۱ پرونده مربوط به اطفال زیر ۱۲ سالی که از ابتدای فروردین ۱۳۸۹ تا آخر سال ۱۳۹۰ طی ۲ سال به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: درطول دوره مطالعه (۲ سال) تعداد ۲۱۱ مورد مسمومیت حاد در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد اتفاق افتاده بود. ۴۱٫۲% بیماران (۸۷ بیمار) را دختران و ۵۸٫۸% (۱۲۴ بیمار) را پسران تشکیل می دادند. بیشتر مسمومیت ها (۵۶٫۹%) در جمعیت روستایی رخ داده بود و بیشتر مسمومیت ها در فصل تابستان با ۵۶ مورد ۲۶٫۵% به وقوع پیوسته بود. میانگین تعداد روزهای بستری در بیمارستان بعلت مسومیت در اطفال ۲٫۶ روز بود. بیشترین تعداد مسمومیتها (تعداد ۵۹ مورد، ۲۸%) در گروه سنی کمتر از ۶ ماه رخ داده بود. بیشتر مسمومیت ها بدلیل مواد مخدر ۱۳۴ مورد ۶۳٫۵% بود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شایع ترین علت مسمومیت در اطفال مواد مخدر بود که بیشتر توسط والدین به کودکان خورانده شده بود. بنابراین برای پیشگیری از مسمومیت کودکان آموزش والدین پیشنهاد می شود.