سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن نصیرایی – گروه کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
جمشید باقرزاده – استادیار، گروه کامپیوتر، دانشگاه ارومیه، ارومیه
محمد اهدایی – آزمایشگاه شناسه و رمز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی

چکیده:

رمز کردن متقارن دادهها در ایستگاه اصلی با استفاده از کلیدهای متغیر با زمان از مدتها قبل به عنوان یک روش جالب و جذاب برای همهپخشی و تکپخشی امن، در شبکههای حسگر بیسیم ارائه شده است. با این حال ارائه مدلی از کلیدهای متغیر با زمان که کلیدهای جلسه پیچیدهترین ارتباط را با هم داشته باشند تا با کشف یک یا چند کلید جلسه توسط مهاجم در مرور زمان، همچنان یا فتن سایر کلیدهای جلسه غیرعملی بماند، خود موضوع بسیار مهمی است. دراین مقاله ابتدا مدلی جدید از کلیدهای متغیر با زمان که در برابر حمله بیان شده بسیار مقاوم است را ارائه و سپس آن را برای همهپخشی و تکپخشی در شبکههای حسگر بکار میگیریم. ایده اصلی طرح ارائه شده این است که بجای اینکه کلید جلسه برای هر مرحله از ارتباط همانند روشهای پیشین در گره حسگر ساخته شود و یا اینکه ساخته شده و آماده از ایستگاه اصلی به حسگر منتقل شود، از مجموعه کلیدهایی که بین گره حسگر (دو کلید) و ایستگاه اصلی (یک کلید ) توزیع شدهاند ساخته شود. این روش با وجود داشتن مزیت فوق از لحاظ فاکتورهای کارایی کاستی نسبت به روشهای پیشین ندارد . در انتها نیز بحثی راجع به جنبههای امنیتی و کارایی این طرح ارائه میدهیم.