سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران صفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
رضا زارعی – دانشگاه صنعتی اصفهان
بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

حفظ شرایط مطلوب رشد و نمو گیاهان همواره مورد توجه دانش پژوهان قرار داشته است هرگیاه درطبیعت مورد حمله هزاران میکروارگانیسم قرارمیگیرد ولی توسط تعدادکمی ازآنها بیمارمیشود هماهنگی واکنشهای دفاعی مختلف درمواجه با پاتوژن ها منجر به تحریک رونویسی تعدادی زیادی ازژن های دفاعی می شود یک دسته مهم از این ژن ها ژنهای رمزکننده پروتئینهای مرتب طبا بیماری زائیی هستند درراستای دستیابی به گیاهان مقاومت دربرابر عوامل بیماری زا همسانه سازی ژن شبه تئوماتین TLP-3 که از گیاه یونجه یکساله گزارش گردیده و ازجمله پروتئین های مرتبط با بیماری زایی می باشد مورد توجه قرارگرفت بدین منظور استخراج DNA ازیونجه تکثیر ژن توسط PCR اتصال ژن به پلاسمید pBluescript SK همسانه سازی درون باکتری E.coli و تایید همسانه سازی توسط COLONYPCR و برش آنزیمی مورد بررسی وانجام قرارگرفت درانتها با تایید توالی بدست آمده موفقیت آمیز بودن همسانه سازی و تعلق توالی حاصله به ژن تولید کننده پروتئین شبه تئوماتین نشان داده شد و درآینده شاهد انتقال این ژن به گیاهان مورد نظر خواهیم بود.