سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
بهرام باغبان کهنه روز – استادیار دانشکده کشاورزی و علوم و تحقیقات دانشکده علوم دانشگاه تبریز
علی حق نظری – دانشیار فقید دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
اشرف قلیزاده – استادیار دانشکده کشاورزی و علوم و تحقیقات دانشکده علوم دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از راههای تولید گیاهان تراریخته استفاده از راه انداز های متنوعی است که در گیاهان وجود دارد.راه انداز برای رونویسی یک ژن ضروری است و کنترل بیان ژنها بطور عمده در سطح رونویسی انجام می شود و نقش اولیه در این تنظیم مربوط به منطقه ی پروموتر ی ژن می باشد. به خاطر مشکلات پروموترهای عمومی از جمله بیان ترانسژن مورد نظر به مقدار نامناسب و در زمان و بافت نادرست از گیاه پروموترهای اختصاصی بافتی رواج یافته اند. به دلیل اهمیت سیب زمینی بعد از گندم ذرت و برنج، جداسازی و همسانه سازی پروموتر اختصاصی gbss هدف اصلی این تحقیق می باشد همچنین وجود توالی پپتید نشانه موجب انتقال پروتئین نوترکیب به بافت یا اندام مورد نظر می شود. در این کار ابتدا پرایمرهای اختصاصی برای نواحی مورد نظر از راه انداز و ناحیه ی سیگنال پپتید طراحی و برای تولید سفارش داده شدند. و برای تکثیر قطعه ی مورد نظر به اندازه ی ۱۰۴۰ نوکلئوتید پس از استخراج DNA واکنش PCR انجام گرفت سپس، این قطعات در پلاسمید همسانه سازی شدند و عمل ترانسفورماسیون به داخل باکتریcoli E.انجام گرفت سپس پلاسمیدهای استخراج شده از آنها از طریق آنزیم های برشی، مورد تایید قرار گرفتند و توالی های حاصله مجددا مورد بررسی های بیوانفورماتیکی قرارگرفت و شباهت قطعه ی مورد نظر با توالی موجود در NCBI تایید شد.