مقاله همسانه سازی و مطالعه ویژگی های بیوانفورماتیکی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز ۲ (TR II) از گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: همسانه سازی و مطالعه ویژگی های بیوانفورماتیکی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز ۲ (TR II) از گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگروباکتری
مقاله آنتی سنس
مقاله بنگ دانه
مقاله همسانه سازی
مقاله بیوانفورماتیک
مقاله TR-II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا میترا
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حداد رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش استخراج و همسانه سازی ژن تروپینون ردوکتاز ۲ (tr-II) در جهت آنتی سنس در ناقل دوتایی pBI121 جهت تهیه گیاهان تراریخت با توانایی کاهش آنزیم TR-II و تولید بیشتر آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین در پروژه های آینده بود.
مواد و روش ها RNA :کل از ریشه های کشت شده گیاه بنگدانه بومی ایران استخراج و ژن هدف پس از ساخت cDNA و همسانه سازی در جهت آنتی سنس در ناقل دوتایی pBI121، به اگروباکتریوم تومیفسینس سویه GV3101 منتقل شد. درستی همسانه سازی به سه روش هضم آنزیمی،PCR  و توالی یابی نوکلئوتیدی مطالعه گردید. سپس خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: واکنش PCR، هضم آنزیمی و توالی یابی نوکلئوتیدی درستی همسانه سازی ژن هدف را با سودمندی بالا تایید کرد. توالی نوکلئوتیدی نشان داد که ژن هدف بطول ۷۸۳ bp بوده و باستثنای یک نوکلئوتید، مشابه با نمونه ثبت شده در بانک جهانی NBCI است و یک پروتئین با ۲۶۰ اسیدآمینه را رمز می کند. وزن مولکولی و نقطه ایزوالکتریک پیش بینی شده پروتئین به ترتیب برابر ۲۸۴۳۷٫۴ دالتون و ۵٫۴۶ بود. بررسی ساختارهای دو بعدی و سه بعدی نشان داد که پروتئین کاملا مشابه با آنچه که قبلا در پایگاه PDB ثبت شده بود، نبود. هم چنین، نتایج بررسی های فیلوژنتیکی نشان داد که این ژن به گروه I تروپینون ردوکتازها تعلق دارد.
نتیجه گیری: با توجه به همسانه سازی موفقیت آمیز و مشابهت بالای توالی نوکلئوتیدی و پپتیدی ژن tr-II با نمونه های ثبت شده جهانی، انتظار می رود مراحل بیان ژن در نیل به هدف اصلی نیز با موفقیت همراه باشد.