مقاله همسانه سازی و بیان ژن پروتئین ناقل لیپید ۲ برنج ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۷۹۵ تا ۲۸۰۱ منتشر شده است.
نام: همسانه سازی و بیان ژن پروتئین ناقل لیپید ۲ برنج ایرانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین ناقل لیپید
مقاله همسانه سازی ژن
مقاله PCR
مقاله پروتئین همجوش
مقاله برنج ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میراولیایی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: زهرایی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئین های ناقل لیپید (LTPs) گروهی از پروتئین ها با وزن ملکولی متوسط در نزد گیاهان هستند که دارای پتانسیل های کاربردی به ویژه در سیستم های رهاسازی دارو می باشند. هدف از این تحقیق کلون کردن و بیان ناحیه کدکننده ژن LTP2 برنج در (TOP10) E.coli بود. از آنجائیکه ژن LTP2 برنج فاقد ابنترون می باشد، ژنوم برنج جهت تکثیر ناحیه کدکننده این ژن استفاده شد. در انتهای ۵́ پرایمر رفت جایگاه برش آنزیم BamHI و در انتهای ۵́ پرایمر برگشت جایگاه برش آنزیم XhoI قرار داده شد. قطعه تکثیر شده پس از تیمار با آنزیم های محدودکننده مذکور در جایگاه BamHI-XhoI وکتور  pGEX-6p-2و در پائین دست ژن GST جهت تولید پروتئین همجوش GST-LTP قرار گرفت. در مرحله بعدی وکتور نوترکیب به داخل باکتری (TOP10) E.coli ترانسفورم شد. برای اطمینان از صحت عملیات کلونینگ، پلاسمید های استخراج شده، در ناحیه LTP2 توالی یابی شدند. داده ها نشان داد که توالی قطعه کلون شده مشابه توالی گزارش شده در NCBI است. همچنین یافته ها نشان داد که موادی مثل بتائین، دی متیل سولفوکسید (DMSO) و آمونیوم سولفات  (AMS)می توانند باعث افزایش محصولات اختصاصی PCR شوند. آنالیز SDS-PAGE هم بیان LTP2 در باکتری را تائید نمود.