مقاله همسانه سازی زنجیره سنگین ژن نوروتوکسین باکتری کلاستریدیوم بوتولینیوم در باکتری اشریشیا کلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: همسانه سازی زنجیره سنگین ژن نوروتوکسین باکتری کلاستریدیوم بوتولینیوم در باکتری اشریشیا کلی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوتولیسم
مقاله نوروتوکسین
مقاله کلون سازی
مقاله زنجیره سنگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بوتولیسم یک بیماری ناشی از فعالیت نوروتوکسین های بوتولینوم می باشد که توسط باکتری کلاستریدیوم بوتولینوم تولید شده و در انتقال محرک های عصبی و عضلانی ایجاد اختلال می نماید. نوروتوکسین های این باکتری از سمی ترین مواد شناخته شده هستند به طوری که با جلوگیری از آزاد شدن استیل کولین در پایانه های عصبی، موجب فلج کردن عضلات می شوند. این پژوهش با هدف همسانه سازی زنجیره سنگین ژن نوروتوکسین باکتری کلاستریدیوم بوتولینیوم به عنوان کاندیدای واکسن ژنی در باکتری اشریشیا کلی انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه، توالی کامل زنجیره سنگین ژن نوروتوکسین باکتری کلاستریدیوم بوتولینیوم با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش PCR  تکثیر گردید. قطعه DNA مربوط به زنجیره سنگین ژن نوروتوکسین به روش T/A Cloning در حامل PCR 8/GW/TOPO کلون و ساختار حاصل به باکتری اشریشیا کلی ترانسفورم گردید.
یافته ها: با استفاده از روش PCR همسانه سازی قطعه ۲۵۳۰ جفت بازی مربوط به زنجیره سنگین نوروتوکسین تایید گردید. نتایج مرحله بعد نیز نشان دهنده همسانه سازی موفقیت آمیز زنجیره سنگین ژن نوروتوکسین باکتری کلاستریدیوم بوتولینیوم در باکتری اشریشیا کلی بود. تایید نهایی سازواره تهیه شده با استفاده از آنزیم های HindIII و BamHI انجام شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه به نظر می رسد که سازه ژنی تولید شده در این پژوهش می تواند به عنوان واکسن ژنی علیه نوروتوکسین بوتولینیوم در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.