سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه عرب بیگی – دانشجو دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی مجیدی – استاد دانشدکه کشاوزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی – استادیار دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به وسعت زیاد زمینهای شور موجود در دنیا و ایران و افزایش روز به روز آن د راثر فعالیتهای کشاورزی و صنعتی انسان و نیز عوامل محیطی ، یافتن منابع جدید تحمل به شوری جهت اصلاخ برای افزایش تولید در شرایط شور اهمیت می یابد . در مطالعه حاضر شناسایی خصوصیات ژنهای درگیر در تحمل به شوری گونه Aegilops cylindrica جمع آوری شده از ناحیه شور کشور مورد نظر قرار گرفته است . ژن HKT1;5 یکی از اعضای خانواده ژنی HKT با نقش کاهش انتقال سدیم از ریشه به ساقه در آوند چوبی مورد همسانه سازی و توالیبابی قرار گرفت . بدینمنظور ، DNA ژنومی گونه Ae.cylindrica استخراج و با آغز گونه های طراحی شده از طریق واکنش PCR بخشی ازژن مذکور تکثیر شده و به ناقل همسانه سازی مناسب انتقال یافته و د ر نهایت توالییابی گردید . نایج توالی حاصل شباهت ۹۹ درصدی با ژن HKT1;5 گندم نشان داد و ترسیم درخت فیلوژنی این توالی رابطه تکاملی گونه Ae.cylindrica با سایر گونه های جنس Triticum ، به ویژه گونه Ae. tauschii به عنوان گونه والدی Ae. tauschii را تایید کرد .