سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید شاهمرادی – گروه علوم دامی دانشگاه زنجان- ایران
حمید امانلو – کشت و صنعت خرمدره ایران
علی رضایی –
مسعود عربشاهی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر روش های همزمان سازی فحلی Heatsynchو Selectsynch روی میزان pregnancy rate ، conception rate و غلظت پروژسترون خون، تعداد ۱۸۶ گاو هلشتاین شیرده ۲±۳۵ روز پس از زایمان از یک گله برای آزمایش اختصاص داده شدند. هفت روز پس از تزریق GnRH، تزریق PGF2α انجام گردید. درتیمار Heatsynch 24 ساعت پس از تزریق PGF2α یک میلی گرم استرادیول بنزوات نیز تزریق شد. در هردو تیمار پس از فحل یابی، گاوها تلقیح شده و گاوهای غیر فحل از آزمایش کنار گذاشته شدند. نمونه های خون به ترتیب ۱۴ و ۲۳ روز بعد از تلقیح و تشخیص آبستنی در روز های ۵± ۴۵ و ۵ ± ۹۰ بعد از تلقیح گاوها انجام شد. میزان تلقیح ۱۹/۹۲ و ۳۴/۳۹ درصد و pregnancy rate در روز چهل و پنجم ۶۸/۳۹ و ۶۶/۲۰ درصد به ترتیب در تیمارهای Heatsynch و Selectsynch مشاهده شد. مقدار پروژسترون در روز ۱۴ بعد از تلقیح بین تیمارها تفاوت معنی دار نشان نداد ولی روز ۲۳ پس از تلقیح مقدار پروژسترون در گاوهای آبستن و غیر آبستن به ترتیب ۴۳/۱۱ و ۴۳/۱ نانوگرم در میلی لیتر بود و تفاوت معنی دار شد.