سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین گلی خطیر – کارشناس ارشد پترولوژی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،نمای
حسین مهدیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محیط رضائی کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
علی صادقی – کارشناس ارشد پترولوژی،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دایک های میکروگابرویی مورد مطالعه در جنوب شرق فریمان، در استان خراسان رضوی قرار داشته و در موارد متعددی توده گرانیتوئیدی نوار فریمان – تربت جام را قطع نموده اند و مافیک ترین بخشسازنده در این ناحیه می باشند. در مطالعه حاضر با اتکا به مطالعات صحرایی،بررسی های پتروگرافی و تجزیه های ژئوشیمیاییIcp-Ms به شناسایی نوع و خاستگاه این دایک ها پرداختهشده است. کانی شناسی غالب این سنگ ها شامل پلاژیوکلاز،کلینوپیروکسن نوع اوژیت و آپاتیت می باشد. نمودارهای عنکبوتی نمونه های مورد مطالعه غنی شدگی ازLREEنسبت به HREE نشان می دهند. در این سنگ ها ناهنجاری منفیSr ‚Thمشاهده می شود. ناهنجاری منفی Sr در نمونه ها به دلیل کاهش فراوانی فلدسپات ها در حین تفریق بلوری می باشد همچنین نمونه ها از عناص رBa و Nb ٫Ta٫ K٫ Rb٫ P غنی شدگی نشان می دهند. با توجه به مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی ماگمای سازنده این سنگ ها از نوع آلکالن بوده که بر اساس طبقه بندی های مختلف و به لحاظ جایگاه تکتونیکی جزء محیط های ریفتی درون قاره ای می باشد