مقاله همراهی پلی مورفیسم ۱۶۶۱AG ژن رمزکننده آنتی ژن ۴ وابسته به لنفوسیت T سیتوتوکسیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: همراهی پلی مورفیسم ۱۶۶۱AG ژن رمزکننده آنتی ژن ۴ وابسته به لنفوسیت T سیتوتوکسیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CTLA-4
مقاله لوپوس اریتماتوی سیستمیک
مقاله پلی مورفیسم
مقاله پروموتور
مقاله ۱۶۶۱AG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: آملی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید نائمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رکن شریفی شیما
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آنتی ژن ۴ وابسته به لنفوسیت T سیتوتوکسیک نقش مهمی در بازدارندگی فعالیت سلول های T و درنتیجه، جلوگیری از اختلالات خودایمنی نظیر بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک بر عهده دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی همراهی پلی مورفیسم ۱۶۶۱AG با بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر روی کلیه بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان ۵ آذر شهر گرگان طی سال ۱۳۸۸ انجام شد. ۱۸۰ فرد بیمار و ۳۰۴ فرد سالم که از لحاظ سن و قومیت با افراد بیمار هم سان بودند، وارد مطالعه شدند. جهت تعیین فراوانی الل ها و ژنوتیپ ها از تکنیک PCR-RFLP استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد هیچ گونه ارتباط معنی داری بین بیماری، آلل ها و ژنوتیپ های مختلف وجود ندارد. هم چنین، رابطه سن، قومیت، سابقه بیماری در خانواده و رابطه خویشاوندی والدین با هیج یک از ژنوتیپ های مورد بررسی معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج بررسی حاضر نشان داد پلی مورفیسم ۱۶۶۱ AG ارتباطی با ابتلا به بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک ندارد.