سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا –
محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و دانشجوی دکتری
مهران شرفی زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین عملکرد دانه و صفات آزمایشی در تابستان سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعهی تحقیقاتی موسسهی کنترل و گواهی بذر صفیآباد به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده که: تراکمهای کاشت لاین مادری شامل ۶۰ ۷۰۸۰ و ۹۰ هزار بوته در هکتار (به ترتیبD1 تاD4 در کرتهای اصلی و نسبت خطوط لاین مادری به پدری شامل دو سطح ۴ خط لاین مادری به ۲ خط لاین پدری ( ۴:۲ ) و ۶ خط مادری به ۲ خط پدری ( ۶:۲ ) در کرتهای فرعی (به ترتیب ۱L و ۲ L درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. برای کاهش اثرات حاشیهای ناشی از گرده افشانی در دو طرف آزمایش علاوه بر خطوط مادری موجود، ۶ خط مادری نیز به عنوان حاشیه کشت گردید. جهت عدم تداخل دانههای گرده از مزارع اطراف فاصلهی هزار متری با آنها در نظر گرفته شد. فاصلهی تکرارها از یک دیگر ۱/۵متر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که عملکرد دانه به طور بسیار معنیداری با اجزای عملکرد و با وزن دانه رابطهی معنیدار منفی داشت. بیشترین ارتباط مثبت به ترتیب با تعداد بلال در متر مربع، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال به دست آمد. عملکرد دانه همچنین ارتباط مثبت بسیار معنیداری با وزن چوب بلال داشت. اما با تعداد بلال در بوته ارتباطی مشاهده نشد. عملکرد دانه با طول بلال، قطر بلال، طول دانه، عرض دانه و قطر دانه فاقد ارتباط بود. به طورکلی آرایش کشت ۶:۲ از نظر عملکرد، یکنواختی بذر و همچنین هزینههای تولید نسبت به آرایش کشت ۴:۲ برتری داشت