سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسرین قمری رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جواد حمزه ای – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بوعلی سینا
شیما بیاناتی – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی تجزیه همبستگی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بوعلی سینا همدان در سال زراعی۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: کشت خالص ذرت، کشت خالص سویا و مخلوط های افزایشی ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درصد از خالص سویا با خالص ذرت. نتایج نشان داد که عملکرد دانه در سویا رابطه مثبت و معنی داری با تعداد گره در ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته در سطح یک درصد و تعداد دانه در غلاف در سطح پنج درصد داشت. در ارتباط با ذرت، عملکرد دانه رابطه مثبت و معنی داری با تعداد دانه در ردیف بلال در سطح یک درصد داشت.