سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
نیما اکبری پایدار – دانشجوی دکتری عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پتانسیل روانگرایی در محل توسط آزمایشهایی مانندCPT ، SPT و اندازه گیری سرعت موج برشی قابل ارزیابی می باشد. با توجه به مزایای ارزیابی روانگرایی از روی سرعتموج برشی مانند سرعتو سهولتاندازه گیری و عدم نیاز به حفر گمانه و نمونه گیری، در سالهای اخیر استفاده از این روشبویژه برای ریز پهنه بندی روانگرایی رشد چشمگیری داشته است. از تحقیقاتآزمایشگاهی و محلی برای بدستآوردن همبستگی مقاومتروانگرایی و سرعتموج برشی استفاده می شود. با توجه به جدیدتر بودن روشاستفاده از سرعتموج برشی برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی نسبتبه روشهای دیگر، اطلاعات محلی از محلهای که روانگرا شده و سرعت موج برشی نیز در آنها اندازه گیری شده است، محدود بوده و موارد روانگرا شده تنها از روی آثار سطحی همچون جوشش ماسه، نشست و … تشخیصداده می شوند و عواملی همچون وجود لایه ضخیم، عدم امکان تشخیصدرصد و نوع ریزدانه و عدم اشباع کامل لایه مورد نظر، نتایج حاصل از مطالعات محلی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین در مطالعات محلی انجام گرفته، اکثرا سرعت موج برشی بعد از وقوع روانگرایی اندازه گیری شده و تغییراتسرعتموج برشی در اثر وقوع روانگرایی نادیده گرفته شده است. تحقیقاتانجام گرفته در زمینه این روش نیز به نسبتروشهای دیگر تعیین پتانسیل روانگرایی کمتر می باشد. استفاده از روشهای آزمایشگاهی، یکی از روشهای افزایشاطلاعات و در نتیجه غلبه بر این کمبودها می باشد. در این تحقیق برای دو نوع ماسه، فیروزکوه و بابلسر، آزمایشاندازه گیری سرعت موج برشی با استفاده از المانهای خمشی Bender Element) و آزمایشسه محوری تناوبی انجام گرفته است