سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آشورمحمد قره باش – استادیار دانشگاه گنبد کاووس
تقی قورچی – دانشیار
سعید حسنی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد تربتی نژاد – استاد دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی همبستگی بین خصوصیات توسعه شکمبه (ضخامت دیواره شکمبه، ارتفاع، عرض و تراکم پرزها) با نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون در بره های شیرخوار انجام شد. تعداد۱۸ راس بره نر به سن تقریبی۲ هفته نژاد دالاق از مادران جدا و به طور تصادفی به ۳ گروه ۶ راسی تقسیم و در قفس های انفرادی قرار گرفته و با ۳ جیره استارتر با سه سطح ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد کنسانتره در جیره آغارین تا سن ۹۰ روزگی تغذیه شدند. نمونه گیری مایع شکمبه و خون در ۵ روز آخر دوره آزمایش و مایع شکمبه در ساعات صفر، ۳ و ۶ پس از دادن خوراک وعده صبح انجام شد. در پایان آزمایش تمام بره ها ذبح شده، صفات مربوط به توسعه دستگاه گوارش آنها اندازه گیری شد. همبستگی بتا هیدروکسی بوتیرات سرم خون با ضخامت دیواره شکمبه، ارتفاع، عرض و تراکم پرزهای شکمبه مثبت و معنی دار بود (۰۵/۰ P). این آزمایش نشان داد که غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات خون با توسعه شکمبه (ارتفاع، عرض و تراکم پرزهای شکمبه) ارتباط مستقیم و مثبت دارد.