سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
مریم فروزان –
غلامرضا خلیل زاده –
شهرام شیرعلیزاده –

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین عملکرد دانه و صفات زراعی و فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در شرایط کم آبیاری دو آزمایش مزرعه ای در دو سال زراعی ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد ازمایش ها در قالب طرح کرتهای خرد شده برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سطوح مختلف آبیاری با فواصل ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و در کرتهای اصلی و ۱۰ ژنوتیپ گندم نان شامل رزین ، شهریار ، الوند، سرداری C-80-4 ، C-81-10 ، C-81-4 ، C-83-3 ، C-83-8 زارع و پیشگام درکرتهای فرعی قرارگرفتند.نتایج نشان داد که در شرایط بدون تنش خشکی همبستگی عملکرد دانه با تعداد سنبلچه در سنبله و دانه در سنبله مثبت و معنی دار بود.