سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرو
حسین علی فلاح – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
فرامرز سیدی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور تعیین صفات موثر بر افزایش عملکرد در تریتیکاله، رابطه بین آنها بااجزای عملکرد و عملکرددانه بررسی شد. آزمایش با استفاده از ۱۳ ژنوتیپ تریتیکاله شامل: ۳- ET-84-8، ET-84-5، ET-83-20 ، ET-82-16، ET-82-15، ET-82-8، ET-79-17، ET-79-4 ، ET-79 ET-85-9 ،ET-85-7، ET-84-15، و JUANILO 92 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در قالب طرح بلوک های کامل تصادقی در سه تکرار در سال های زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷ اجراء گردید. نتایج نشان داد در بین ژنوتیپ های تریتیکاله مورد بررسی، ژنوتیپ – ET-82 . بالاترین عملکرد دانه و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد ۱۵ . عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک، طول دوره پرشدن دانه و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی داری نشان می دهد. همبستگی میان عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت بیش از همبستگی میان سایر صفات بود. ژنوتیپ ۱۵ – ET-82 از میان ژنوتی پهای مورد مطالعه به عنوان ژنوتی پ برتر شناخته شد.