مقاله همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کار پرستاری
مقاله رضایت شغلی
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نویدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: صابر سامان
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی امین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کیانیان تکتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل مختلفی بر رضایت شغلی پرستاران تاثیر می گذارد. یکی از مهمترین این عوامل کیفیت زندگی کاری پرستاران است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است که روی ۲۶۶ نفر از پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به تناسب جمعیت پرستاران هر بیمارستان انجام گرفت. پرسشنامه های «رضایت شغلی» “Job Satisfaction” و «کیفیت زندگی کاری پرستاری» “Quality of Nursing Work Life”، پس از تایید روایی محتوا و پایایی به روش بازآزمایی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. اطلاعات حاصل به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین رضایت شغلی پرستاران و ابعاد کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (۰٫۰۰۱=P). همچنین متغیر کیفیت زندگی کاری پرستاران می تواند بخشی از نمره رضایت شغلی پرستاران شاغل را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: با توجه به همبستگی بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران، بهبود کیفیت زندگی کاری پرستاران از سوی مدیران پرستاری و بیمارستانی می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی آنان شود. پیشنهاد می گردد مدیران بیمارستانی ضمن توجه به کیفیت زندگی کاری پرستاران، در جهت ارتقای آن تلاش کنند.