مقاله همبستگی کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۳۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: همبستگی کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بهره وری علمی اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان علی زاده چوب بستی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه سیف اله
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران مبادرت نموده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران تشکیل دادند. برای انتخاب حجم نمونه از شیوه تمام شماری استفاده شده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از پیش آزمون و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر هبستگی معنی دار بین کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی می باشد. این بدان معنی است که اساتیدی که از سطح کیفیت زندگی مطلوب تری برخوردار بوده اند، دارای میزان بهره وری علمی بالاتری نیز بوده اند.