مقاله همبستگی سطح بیلی روبین گزارش شده از طریق روش بیلی روبینومتری جلدی و بیلی روبین سرم در نوزادان ترم ایکتریک قبل و حین فوتوتراپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: همبستگی سطح بیلی روبین گزارش شده از طریق روش بیلی روبینومتری جلدی و بیلی روبین سرم در نوزادان ترم ایکتریک قبل و حین فوتوتراپی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایکتر
مقاله بیلی روبینومتری جلدی
مقاله فوتوتراپی
مقاله نوزاد
مقاله بیلی روبین سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدیان امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آشیانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جزایری هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ایکتر از بیماری های شایع دوران نوزادی است. اندازه گیری بیلی روبین سرم برای نوزادان دردناک بوده و منجر به افزایش ریسک عفونت در آنها می شود. لذا، یافتن روش های غیرتهاجمی با دقت بالا مورد توجه محققین است. در این مطالعه ارتباط بین بیلی روبین جلدی با بیلی روبین سرم قبل و حین از فوتوتراپی در نوزادان ایکتریک مورد بررسی قرار می گیرد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی ۲۰۰ نوزاد ایکتریک ترم ۱ تا ۷ روزه مراجعه کننده به بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان از تاریخ تیر تا دی ماه ۹۰ وارد مطالعه شدند. از کلیه نوزادان در بدو ورود و ۸ ساعت پس از شروع فوتوتراپی یک نمونه خون وریدی همراه بیلی روبین جلدی از ناحیه پیشانی و استرنوم گرفته شد و سپس همبستگی داده ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: از مجموع ۲۰۰ نوزاد، ۱۰۲ نوزاد دختر و ۹۸ نوزاد پسر بودند و میانگین سن آنها ۴٫۵±۱٫۷ روز بود. ضریب همبستگی میان بیلی روبین سرم قبل از فوتوتراپی با بیلی روبین اندازه گیری شده از پیشانی ۰٫۸۳ و با بیلی روبین اندازه گیری شده از استرنوم ۰٫۷۱ به دست آمد که هر دو معنی دار بو د (P<0.001). ضریب همبستگی میان بیلی روبین سرم پس از فوتوتراپی با بیلی روبینومتری جلدی از پیشانی نیز ۰٫۷۶ و با استرنوم ۰٫۴۹ بود (P<0.001).
نتیجه گیری: بیلی روبینومتری جلدی جایگزین مناسبی جهت ارزیابی بیلی روبین سرم در نوزادان ایکتریک ترم نیازمند درمان می باشد و از بیلی روبین جلدی به ویژه از پیشانی می توان در غربال گری نوزادان مبتلا به زردی و پیگیری آنها در حین فوتوتراپی استفاده نمود.