مقاله همبستگی روش های آستراند و ACSM در برآورد بیشترین ظرفیت هوازی (VO2-max) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: همبستگی روش های آستراند و ACSM در برآورد بیشترین ظرفیت هوازی (VO2-max)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله VO2-max
مقاله پروتکل آستراند
مقاله پروتکل ACSM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع دریسی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبیگی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از بیشترین ظرفیت هوازی (VO2-max) می توان به منظور سنجش وضعیت قلبی – تنفسی افراد و به دنبال آن ایجاد تناسب فیزیولوژیک بین کار و کارگر استفاده نمود. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین دو روش آستراند و ACSM در برآورد بیشترین ظرفیت هوازی و تعیین عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، صورت پذیرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۱۰۴ نفر (۵۴ مرد و ۵۰ زن) از دانشجویان به صورت داوطلبانه شرکت نمودند (۱۸ تا ۲۸ سال). افراد به وسیله آزمون پله (پروتکل آستراند وACSM ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که از بخش های مجزا شامل ویژگی های دموگرافیک (سن، جنس و…)، ویژگی های آنترپومتریک (قد، وزن و BMI) و فیزیولوژیک (VO2-max) تشکیل شده بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین ظرفیت هوازی براوردشده از طریق پروتکل آستراند و ACSM به ترتیب (۰٫۸۲۵±) ۳٫۲۱، (۰٫۷۰۷±) ۳٫۱۳ لیتر در دقیقه می باشد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی میان بیشترین ظرفیت هوازی براوردشده از طریق دو پروتکل آستراند و  ACSMبالاست (r=0.958). همچنین بین بیشترین ظرفیت هوازی براوردشده (پروتکل آستراند وACSM ) با وزن، قد، BMI و تعداد ساعات ورزش در هفته ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: بین دو روش براورد بیشترین ظرفیت هوازی (پروتکل آستراند وACSM ) همبستگی بالایی وجود داشت. از متغیرهایی همچون وزن، قد، BMI و تعداد ساعات ورزش در هفته می توان به عنوان عوامل موثر نام برد.