مقاله همبستگی رضایتمندی بیمار از فرآیند درمان با هوش هیجانی روانپزشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهنده از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: همبستگی رضایتمندی بیمار از فرآیند درمان با هوش هیجانی روانپزشک
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله رضایت بیمار
مقاله روانپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیدر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیرالدین علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تسریع کننده روند بهبودی بیمار، رضایت او از فرآیند درمان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی رضایتمندی بیمار از فرآیند درمان، با هوش هیجانی روانپزشک انجام شده است.
مواد و روشها: تعداد ۸۸ بیمار و ۴۸ روانپزشک که از بیمارستانهای دولتی به گونه نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شده بودند به پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون و پرسشنامه رضایتمندی بیمار از فرآیند درمان پاسخ دادند. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 16 و آمار توصیفی، آزمون t و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.  P<0.05به عنوان سطح معنی داری اختلافها در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین رضایتمندی بیمار و هوش هیجانی پزشک همبستگی مثبت (r=0.16) دیده شد که به لحاظ آماری معنی دار نبود. بین هوش هیجانی پزشک و کیفیت برقراری ارتباط، جنبه های مالی و زمان سپری شده با بیمار همبستگی مثبت و معنی دار دیده شد (r=0.41، P<0.01).
نتیجه گیری: برای افزایش رضایتمندی بیماران لازم است آموزش مهارتهای ارتباطی و ارائه خدمات پزشکی مورد توجه قرار گیرد.