مقاله همبستگی حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: همبستگی حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسایی قلبی
مقاله حمایت اجتماعی درک شده
مقاله رفتارهای خودمراقبتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: اشک تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نیک روان منفرد ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: زایری فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی برای مدیریت مناسب بیماری ضروری است. حمایت اجتماعی می تواند روی پذیرش درمان و مراقبت در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تاثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-همبستگی، ۱۷۰ بیمار مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با روش مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و مربوط به بیماری، «پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده»«Perceived Social Support Questionnaire» و «مقیاس اروپایی رفتار خودمراقبتی نارسایی قلبی» «European Heart Failure Self-Care Behavior Scale» در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی جمع آوری شد. روایی محتوا و صوری ابزارها و همچنین میزان پایایی ابزارها با استفاده از دو روش همسانی درونی و روش« آزمون- باز آزمون» اندازه گیری شد. اطلاعات در نوبت های کاری صبح و عصر، از طریق مصاحبه پژوهشگر با بیماران جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره حمایت اجتماعی درک شده ۵۶٫۱۳±۱۶٫۷ و میانگین و انحراف معیار نمره رعایت رفتارهای خودمراقبتی۳۹٫۳۵±۱۲٫۳ بود. در زمینه ابعاد حمایت اجتماعی درک شده، بیشترین میزان حمایت مربوط به حمایت عاطفی بود. افراد مورد مطالعه بیشترین میزان حمایت عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی و ارزیابی را از همسرخود دریافت می کردند. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی درک شده و ابعاد آن با رعایت رفتارهای خودمراقبتی همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت (P<0.001).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بیانگر همبستگی مستقیم و معنی دار حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است.