مقاله همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی محبت
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مومن آبادی ویکتوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زنان بعنوان نیمی از جمعیت، نقش بسزایی در اجتماع دارند. از آنجا که مشارکت اجتماعی از جنبه های مختلفی می تواند بر کیفیت زندگی زنان اثر داشته باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر کرمان انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، ۳۰۰ زن در محدوده سنی ۷۳-۱۸ سال با روش نمونه گیری خوشه ای از ۱۲ منطقه شهر کرمان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه «عوامل مشارکت اجتماعی زنان «Factors Women Social Pparticipatiom» و «همچنین پرسشنامه «کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت «The World Health Organization» «Quality of Life (WHQOL)_BREF که اعتبار و پایایی آن تایید شده است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد.
یافته ها: مشارکت اجتماعی زنان در ۱۸ درصد موارد مناسب، در ۸۱ درصد موارد متوسط و در ۳ درصد موارد نامناسب بود. کیفیت زندگی نیز در ۴۴ درصد موارد مناسب، در ۵۴ درصد موارد متوسط و در ۱٫۷ درصد موارد نامناسب بوده است. بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی همبستگی مستقیم معنادار یافت شد(P<0.001 و r=0.21).
نتیجه گیری: مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر گذار است. پیشنهاد می گردد زمینه مشارکت بیشتر زنان و بخصوص زنان مسن تر، با در آمد پایین تر و فرزندان بیشتر در جامعه فراهم شود.