مقاله همبستگی اندکس شدت پنومونی (PSI) با مقدار کمی پروتئین واکنش گر با ماده سی (qCRP) در بیماران مبتلا به پنومونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: همبستگی اندکس شدت پنومونی (PSI) با مقدار کمی پروتئین واکنش گر با ماده سی (qCRP) در بیماران مبتلا به پنومونی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنومونی
مقاله شاخص شدت پنومونی
مقاله پروتئین فاز حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: آذری یام سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی بهزاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: مدل های ارزیابی شدت پنومونی نظیر شاخص شدت پنومونی (PSI) جهت یاری به پزشکان برای تصمیم گیری صحیح در زمینه مکان مناسب مراقبت بیماران مربوطه طراحی شده اند. در کنار این سیستم های ارزیابی، برخی محققین پیشنهاد کرده اند که سایر فاکتورهای التهابی سرم نظیر پروتئین فاز حاد (CRP) که براحتی قابل ندازه گیری هستند می توانند جهت پیش بینی پیش آگهی در بیماران مبتلا به پنومونی بکار روند. با این حال، اطلاعات موجود در این زمینه متناقض هستند. هدف از مطالعه فعلی بررسی همبستگی بین CRP کمی (qCRP) زمان پذیرش و PSI در بیماران بستری با پنومونی بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۶۰ بیمار بستری با پنومونی در مراکز آموزشی – درمانی سینا و امام رضا تبریز طی مدت ۱۲ ماه بررسی شدند. در زمان پذیرش، وضعیت خطر در بیماران با استفاده از سیستم PSI تعیین و نیز متوسط سطح سرمی qCRP اندازه گیری شد. ضریب همبستگی (r) بین qCRP و PSI زمان پذیرش محاسبه گردید و متوسط مقادیر qCRP بین بیماران فوت شده حین بستری و ترخیص شده مقایسه شد.
یافته ها: سی و چهار بیمار مذکر (%۵۶٫۷) و ۲۶ بیمار مونث (%۴۳٫۳) با سن متوسط ۶۵٫۰۳±۱۷٫۴۷ (۲۱ – ۹۰) سال وارد این مطالعه شدند. متوسط PSI و qCRP سرمی زمان پذیرش بترتیب ۱۰۳٫۹۵±۳۷٫۰۴ (۳۵ – ۲۲۱) و ۱۰۴٫۱۲±۴۳٫۵۰ (۲۱ – ۲۱۷) میلی گرم در لیتر بود. همبستگی مستقیم و معنی داری بین سطح سرمی qCRP و PSI در زمان پذیرش وجود داشت (r= 0.59، P<0.001) میزان مرگ و میر حین بستری %۲۶٫۷ بود. متوسط سطح سرمی qCRP در موارد فوت شده بطور معنی داری بیشتر از موارد ترخیص شده بود ۱۲۸٫۷۰±۲۵٫۳۵) mg/L در برابر mg/L 95.18±۴۵٫۴۵؛ P=0.01). نقطه برش مناسب سطح سرمی qCRP جهت پیش بینی مرگ بیمارستانی ۱۱۶٫۵ میلی گرم در لیتر با حساسیت و ویژگی ۷۵% بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه فعلی، qCRP سرمی زمان پذیرش با PSI در بیماران بستری با پنومونی همبستگی دارد. از آنجایی که این نشانگر براحتی و با قیمت پایین قابل اندازه گیری است، استفاده از آن بعنوان نشانگر پیش بینی پیش آگهی کوتاه مدت در این دسته از بیماران پیشنهاد می شود.