سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزیزاله معماریانی – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
شهاب درهمی – مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی خراسان رضوی

چکیده:

امروزه خطوط مونتاژ یکی از مهمترین اجزاء بسیاری از سیستمهای ساخت و تولید هستند. یکی از راههای افزایش بهره وری این خطوط که باعث استفاده بهینه از امکانات سیستمهای تولیدی در جهت اهداف بنگاههای تولید می شود، بالانس خط مونتاژ است. در این مقاله مساله بالانس خط مونتاژ با تابع هدف همبار سازی ایستگاههای کاری مورد بررسی قرار می گیرد. همبارسازی ایستگاههای کاری باعث افزایش خروجی سیستم و تقسیم عادلانه کارها میان کارگران می گردد. با توجه به اینکه این مساله یک مساله NP-hard است جهت حل آن از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان استفاده شده است. مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی با تحقیقات گذشته نشاندهنده قابلیت رقابتپذیری این الگوریتم با توجه به معیار کیفیت جواب است