سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا حسنی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
فرید خوش الحان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

چکیده:

دراین مقاله مکانیزمی برای هماهنگس ازی یکزنجیره تامین دوسطحی غیرمتمرکز با یک تولید کننده و یک خریدار ارایه شده است مکانیزم پیشنهادی میزان سفارش خریدار را افزایش میدهدو با استفادها ز اعطای اعتبار هنگام خرید به خریدار افزایش هزینه های خریدار را جبران می کند درواقع مکانیزم یک مقدار بهینه سفارشQ و یک زمان اعتبار برای خریدار t پیشنهاد م یکند و خریدار با سفارش دادن مقدار بهینه سفارش می تواند مبلغ قرار داد تا بعدا ز مدت زمان t پرداخت نماید این مقاله فرض وجود درصدی به مدلهای موضوع اضافه شده است وجود اقلام معیوب درانباشته دریافتی احتمال بروز کمبوددرسیستم موجودی را افزایش میدهد به همیندلیل مدل پیشنهادی با فرض مجاز بودن کمبود برای خریدار توسعه داده شده است همچنین مدل پیشنهادی روی بازه وسیعی از سیستم هایموجود پیاده شده و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرارگرفته است.