سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده زرگری – دانشیار دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
هاجر حاج محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل- دانشگاه علم و صنعت ایران
نازلی دهقانی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

چراغ های راهنمایی به عنوان یکی از اجزای مهم و کلیدی در تقاطعات ، نقشموثری در کنترل جریان ترافیکبر عهده دارند. از این رو مطالعه و تحقیق بر روی هماهنگسازی و فاز بندی این چراغ ها می تواند گام مهمی جهت جلوگیری از به وجود آمدن ازدحام و پس زدگی صف در یکشبکه باشد. هماهنگ سازی تقاطعات شبکه یکی از بهترین راهکار ها جهت برقراری جریان ترافیک پیوسته می باشد. هماهنگ سازی ، بسته به شرایط ، انواع مختلفی دارد که دو نوع ساده و معکوس آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. اختلاف فاز ، عنصر مهم و کلیدی یکشبکه هماهنگشده محسوب می شود ، از این رو در این آنالیز گردیده و سپس SYNCHRO مقاله برای محاسبه فازبندی بهینه و اختلاف فاز مناسب ابتدا شبکه مد نظر در نرم افزار شبیه سازی شده است. معیار کلی برای ارزیابی عملکرد چراغ راهنمایی مرجع و اختلاف AIMSUN نتایج آن در نرم افزار و به صورت تفاوت زمان سفر مورد AIMSUN فازمناسب ، تاخیر در شریانی اصلی شبکه می باشد. این تاخیر توسط نرم افزار انتظار و زمان سفر اندازه گیری شده در شرایط شبیه سازی ، محاسبه می گردد. نتایج حاصل شده حاکی از آن است که در شرایط فوق اشباع ، به دلیل پس زدگی صف و عدم توانایی چراغ پایین دست در تخلیه مناسب رویکرد ، استفاده از روش پیشروی معکوسو در شرایط زیر اشباع استفاده از پیشروی مستقیم بهترین گزینه جهت هماهنگسازی شبکه می باشند.