سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین علیرضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرید خوش الحان – استادیار، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛

چکیده:

هماهنگی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین ضروری است. تبلیغات همکارانه یک مکانیزم هماهنگی برای فعالیتهای تبلیغات در زنجیره تامین میباشد که در آن خردهفروش تبلیغات محلی را انجام میدهد و تولیدکننده بخشی از هزینه آن رامیپردازد. این مقاله تصمیمات قیمتگذاری و تبلیغات همکارانه را در زنجیره تامین با انحصار تکجانبه تولیدکننده و انحصار دوجانبه خرده فروش در نظر میگیرد. یک مدل مبتنی بر نظریه بازیها برای مطالعه تصمیمگیریها در زنجیره تامین غیرمتمرکز ارائه شدهاست. بازی نش در این مقاله استفاده شده است که در آن بازیگرها با طور همزمان سیاستهای خود را انتخاب میکنند. مثالهای عددی متعددی ارائه شده است و مقایسه بین جوابهای حاصل از زنجیره متمرکز و زنجیره غیرمتمرکز با یازی نش ارائه شدهاست.