مقاله هماهنگی بین سازمانی سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: هماهنگی بین سازمانی سازمان ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هماهنگی
مقاله بین سازمانی
مقاله ترانزیت
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متاجی خضراله
جناب آقای / سرکار خانم: زمردیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی و تبیین مدل ریاضی عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های متولی و مرتبط با ترانزیت در کشور در قالب یک مدل مفهومی هشت موردی از متغیرهای تشکیل دهنده و اثرگذار بر آن شامل هزینه، زمان، فاصله فیزیکی، ظرفیت مسیر، آموزش متولیان، هماهنگی بین سازمان های متولی ترانزیت، بازاریابی، و بالاخره قوانین و مقررات، است. بر این اساس ضمن مرور جامع ادبیات موضوعی مربوط، از تعداد ۷۰ عضو جامعه آماری مورد مطالعه، تعداد ۵۸ نفر در کار جمع آوری داده ها مشارکت نموده اند. بر همین اساس، داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایایی ۸۹% جمع آوری، و در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج مدل ریاضی رگرسیونی هدفگذاری شده تحقیق و با استفاده از آزمون های آماری آلفا کرونباخ، همبستگی و رگرسیون بین متغیرهای مستقل و وابسته و بهره گیری از نرم افزار SPSS پرداخته شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع بین متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق و متغیر وابسته هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های متولی و مرتبط با ترانزیت رابطه معنی داری وجود دارد. این در حالی است که علی رغم داشتن پشتوانه تئوریک مربوط به اثرگذاری تمامی متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق بر متغیر وابسته هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های متولی و مرتبط با ترانزیت در ایران، از منظر انفرادی، متغیرهای شماره های سه، چهار و هشت، یعنی فاصله فیزیکی، ظرفیت مسیر، و قوانین ومقررات، از نظر تاثیرگذاری بر متغیر وابسته، مورد تایید قرار نگرفته اند. یعنی در حقیقت فقط تاثیرگذاری پنج متغیر مستقل (هزینه، زمان، آموزش متولیان، هماهنگی بین سازمان های متولی ترانزیت، و بازاریابی) بر متغیر وابسته مورد تایید قرار گرفته و اولویت تاثیرگذاری آن ها نیز مشخص شده است. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها کاربردی و نیز مواردی چند در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.