سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
فرید خوش الحان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در این مقاله مکانیزمی برای هماهنگسازی یک زنجیره تامین دو سطحی غیرمتمرکز با یک تولیدکننده و یک خریدارارائه شده است. مکانیزم پیشنهادی، میزان سفارش خریدار را افزایش میدهد و با استفاده از اعطای اعتبار هنگام خرید به خریدار، افزایش هزینههای خریدار را جبران میکند. در واقع مکانیزم، یک مقدار بهینه سفارشQو یک زمان اعتبار برای خریدارTپیشنهاد میکند و خریدار با سفارش دادن مقدار بهینه سفارش میتواند مبلغ قرارداد تا بعد از مدت زمان Tپرداخت نماید. در این مقاله فرض مجاز بودن کمبود برای خریدار به مدلهای موجود در ادبیات موضوع اضافه شده است. مدلپیشنهادی روی بازه وسیعی از سیستمهای موجودی پیاده شده و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در تمامی موارد مورد مطالعه، سود خالص سالیانه خریدار و تولیدکننده بعد از اجرای مکانیزم بیشتر از سود سالیانه آنها قبل از اجرای مکانیزم است