سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شریفی سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
حامد اهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ا
علی محمد نورالهی – مدیر تولید فرآورده های تازه دامی شرکت سولیکو، تهران، ایران.

چکیده:

فیله مرغ تازه به دلیل ترکیبات مغذی تشکیل دهنده اش یک محصول با فسادپذیری بالا می باشد درشرایط بسته بندی معمولی عمر نگهداری فیله مرغ دریخچال بواسطه رشد باکتریها بخصوص کلیفرم ها و سرماگراها محدود می باشد اخیرا تمایل برای استفاده از ریزذرات نقره بهدلیل خواص ضدمیکروبی دربسته بندی غذا افزایش یافته است این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیرات ضدمیکروبی بسته بندی نانونقره دردمای یخچالی ۱±۳ برروی گوشت فیله مرغ انجام گرفته است فیله مرغ دردو نوع بسته بندی با فیلم حاوی ذرات نقره و بسته بندی معمولی تهیه قرار داده شد با استناد برنتایج بدست آمده می توان بسته بندی نانونقره را یک جایگزین مناسب برای بسته بندی محصولات زودفاسد همچون فیله مرغ دانست