سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
راحب باقرپور – اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مهدوری –

چکیده:

آگاهی از شرایط زمینشناسی و مخاطرات آن، نقش مهمی در انتخاب روش حفاری و سیستم نگهداری مناسب برای سازه-های زیرزمینی دارد. یکی از مهمترین این سازهها تونلهای انتقال آب هستند. تونل انتقال آب گلاب با طول حدود ۱۱ کیلومتر و قطر حفاری۴/۲متر، بخشی از طرح آبرسانی از محل سد تنظیمی زایندهرود به شهرهای کاشان و اصفهان است. با توجه به عبور تونل از نواحی مرتفع و کوهستانی و همچنین وجود تودهسنگهای آهکی و نسبتاً ناپایدار و سست در مسیر تونل، لازم است مخاطرات زمینشناسی محتمل از جمله مچالهشوندگی و انفجارسنگ در این مناطق مورد بررسی قرارگیرد. در این مقاله ابتدا با استفاده از برداشتهای زمینشناسی، مطالعات ژئوفیزیک و گمانههای حفاری شده، تونل پهنهبندی شده، سپس با استفاده از معیارهای مختلف، پتانسیل مچالهشوندگی و انفجارسنگ ارزیابی و بحث شده است.نتایج پتانسیل ضعیف تا متوسط مچالهشوندگی و پتانسیل متوسط تا شدید انفجار سنگ را برای پهنههایی از این تونل پیشبینی کرده است