سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی – مشاور و کمربند مشکی ارشد شش سیگما

چکیده:

تاثیر رویکرد شش سیگما می تواند از سطح یک ابزار کیفیت تا سطح یک رویکرد تحول آفرین در بهبود سازمان تغییر یابد . عوامل مهم برای قرارگیری این رویکرد در سطح فلسفه وجودی آن یعنی تحول آفرینی در بهبود در دو حوزه عوامل عینی اجراییو عو امل هستی شناسیقابل تقسیم است . در حوزه اول نیز دو دسته عوامل بیرونی و درونی قابل تشخیص خواهد بود . عوامل بیرونی حوزه اول به قرارگیری رویکر د شش سیگما در یک فضای یکپارچه و همگرا شده با دیگر رویکردهای مدیریتی و سازمانی مانند استراتژی، زیرساخت ها، الگوی تعالی، فنون و ابزار … توجه دارد . عوامل درونی در حوزه اول به عناصر درونی این رویکرد که در اثربخشی آن تاثیر تام دارند مانند : رهبری تمام عیار، رویکرد جامع استقرار، پیوستگی جریان پروژه ها و … توجه می نماید . در حوزه عوامل هستی شناسی نیز به عنوان پایه و اساس عوامل حوزه اول بنا نهاد ن پایه های تفکری و بینش لازم برای موفقیت شش سیگما با توجه به بنیان های بینش که ما در سازمان هایمان با آن روبرو هستیم مورد توجه قرار می گیرد