سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد علی رستمی نژاد – دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
داریوش نوروزی – دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
ناصر مزینی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

افزایش ماندگاری، کاهش ترک تحصیل و افت تحصیلی یاد گیرنده الکترونیکی یکی از چالش های پیش روی اموزش های الکترونیکی می باشد. تحقیقات آمار افت تحصیلی آموزش الکترونیکی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد گزارش کرده اند. هدف این پژوهش شناسایی نظریه های است تا بتواند موفقیت دانشجوی الکترونیکی را تبیین کند. برای رسیدن به این هدف یافته های ۲۶ پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نظریه های انگیزشی با فراوانی ۱۶ نظریه خودگردانی با فراوانی ۶ و تعامل بافراوانی ۵، مهمترین نظریه های تبین کننده موفقیت یادگیرنده های الکترونیکی میب اشند. برای اعتبار یابی یافته ها از روش تحقیق کیفی و مطالعه موردی با تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. که یافته های حاصل از پیشینه پژوهش ها را تایید میشود. این مقاله در پایان بر اساس یافته های پژوهش برای افزایش ماندگاری و احتمال موفقیت یادگیرنده در آموزش الکتروینکی هشت اصل کاربردی مبتنی بر نظریه را پیشنهاد میکند.