سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرزاد خلیلیان – کارشناس ارشد مهندسی ومدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

باتوجه به گزارشات دفترنظارت برپروژه های معاونت نظارت راهبردی و سارارگانها بنابه دلایل مختلف مدت واقعی پروژه ها ۵تا۸ برابر زمان اولیه بطول می انجامد دراین میان کاملا منطقی است که هزینه های بالاسری و همچنین هزینه های مستمر کارگاه دردوره تمدید مجاز افزایش یابد ولی مطابق استعلام های اخذشده از سازمان مدیریت کلیه هزینه های مربوط ه بابت این موضوع پرداخت نمی شود هزینه های تطویل مدت پیمان یک پروژه را میتوان بهدو بخش هزینه های محسوس و نمحسوس تقسیم نمود هزینه های محسوس مانند سودسپرده های حسن انجام کار نزد کارفرما سودسرمایه درگردش که از آن را توان مالی پیمانکار می نامند و همچنین سود و هزینه های نگهداری انبارداری مصالح پایکارو هزینه های مستمر دفترمرکزی که درپروژه های شرکت سرشکن می گردند ومواردی دیگر از این قبیل و ازطرفی هزینه های نامحسوس مانند پرشدن ظرفیت کاری پیمانکار و هزینه فرصت از دست رفته برای سود بردن دریک پروژه دیگر و غیره می باشند .