سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی عرب زوزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهرا
سعید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانش
مجید نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانش
جواد ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانش

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین هزینه اثربخشی درمان نگهدارنده با بوپرنورفین در مقایسه با متادون درمانی در درمان اعتیاد به مواد افیونی می باشد. جستجو در بین پایگاههای داده ای )شامل مدلاین، کاکرین و …( بدون محدودیت زمانی انجام شد. دراین مطالعه ما مطالعات چاپ شده و چاپ نشده به زبان فارسی و انگلیسی را بررسی کردیم. خلاصه مقالات و ارائه در کنفرانس ها بدلیل ارائه ناکافی روش و نتایج مطالعات شامل این مطالعه نشدند. مطالعاتی که در نهایت از نظر کیفیت ومعیارهای تعیین شده متناسب بودند برای نتیجه گیری نهایی باقی ماندند. در نهایت دو مطالعه باقی ماندند، شامل یک مورد مطالعه مرور سیستماتیک و ارزشیابی اقتصادی در مورد هزینه اثربخشی این دو دارو و یک مطالعه انالیز هزینه-اثربخشی در مورد این دو دارو. با توجه به مطالعات موجود و نتایج انها، شواهد مبنی بر این است که هر دو داروی موجود داروهای مناسبیبرای درمان معتادان به مواد افیونی می باشند و تفاوتهایی که بین انها وجود دارد چندان چشمگیر نیست، طور کلی می توان گفت که اثر بخشی متادون بهتر و هزینه ان مقداری بیشتر است که می تواند بدلیل تعداد روزهای پیگیری بیشتر و نیاز به ارجاعهای بیشتر باشد، در صورتی که هزینه یک مقدار بوپرنورفین از متادون بیشتر است اما چون به تعداد روزهای کمتریبرای پیگیری نیاز دارد، هزینه اثربخشی ان بهتر است