مقاله هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرداخت از جیب
مقاله خدمات تشخیصی
مقاله نظام سلامت
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علیجان زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: پیرویان فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت است که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین بود. مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی ۸۰۰ نفر مراجعه کننده به خدمات تشخیصی سرپایی با استفاده از مصاحبه ساختاری و بررسی اسناد انجام شد. درصد هزینه های پرداخت از جیب از روش تقسیم هزینه های پرداخت از جیب بر مجموع هزینه های پرداختی (پرداخت از جیب + سازمان بیمه گر) به ارائه دهنده خدمت به دست آمد. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی بود. ۷۶ درصد مراجعه کنندگان دارای پوشش بیمه ای بود. و یا شرایط استفاده از بیمه را داشتند. بین سن مراجعه کنندگان و پرداخت از جیب رابطه معنی دار نبود. بین جنس مراجعه کنندگان و پرداخت از جیب درخدمات آزمایشگاهی در بیمارستان شهید رجایی رابطه معنی دار بود (۰٫۰۳۵=P). هم چنین بین جنس مراجعه کنندگان و خدمات تصویر برداری در بیمارستان بوعلی سینا رابطه معنی دار برقرار بود (۰٫۰۴۲=P). درصد هزینه های مستقیم پرداخت از جیب مراجعه کنندگان آزمایشگاه به ترتیب در بیمارستان های شهید رجایی، بوعلی سینا، قدس و کوثر معادل ۵۲ درصد، ۴۵ درصد، ۴۶ درصد و ۴۲ درصد بود و در بخش تصویر برداری این بیمارستان ها به ترتیب ۵۰ درصد، 41 درصد، 41 درصد و ۴۶ درصد بود. پرداخت های مستقیم از جیب عمدتا نزولی هستند و کاهش این هزینه ها با استفاده از افزایش پوشش و عمق بیمه ارتقای سلامت افراد و عدالت را در بر خواهد داشت.