مقاله هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۵۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه حقوق صاحبان سهام
مقاله شفافیت سود
مقاله بازده غیرعادی
مقاله مدل سه عاملی فاما و فرنچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بولو قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مهر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیرعادی نیز بررسی شد. داده های مالی ۱۲۱ شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیرعادی کمتری را تجربه خواهندکرد.