مقاله هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان برای بیماران سکته مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان برای بیماران سکته مغزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه اثربخشی
مقاله مراقبت در منزل
مقاله بیمارستان
مقاله سکته مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عامری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی نسب محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شیوع بیماری سکته مغزی و افزایش سرسام آور هزینه خدمات درمانی آن، بازنگری و توجه به بهترین و کم هزینه ترین روش مراقبت از آنها را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر به تحلیل هزینه اثربخشی مراقبت در منزل در مقایسه با مراقبت در بیمارستان برای بیماران سکته مغزی در شهر تهران می پردازد.
روش پژوهش: این پژوهشی از نوع توصیفی- تحلیلی است که داده های هزینه ای ۵۲ بیمار سکته مغزی موسسه مراقبت در منزل دم و ۵۲ بیمار بیمارستان های امام خمینی و رسول اکرم از طریق مراجعه به پرونده بیماران بدست آمد و با استفاده از پرسشنامه SF36 میزان بهبودی بیماران که معیار اثربخشی می باشد، سنجیده شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون آماری تی از نرم افزار SPSS و سطح معنی داری ۰٫۰۵ استفاده شد.
یافته ها: در گروه مراقبت در منزل، کمترین هزینه مربوط به گروه سنی ۳۹سال به پائین می باشد و بیشترین میزان اثربخشی مربوط به همین گروه با میانگین اثربخشی ۰٫۵۸ است. در گروه بستری در بیمارستان، کمترین میزان هزینه مربوط به گروه سنی ۵۹-۴۰ سال می باشد و بیشترین میزان اثربخشی مربوط گروه سنی ۳۹ سال به پائین می باشد.
نتیجه گیری: سیستم مراقبت در منزل برای بیماران سکته مغزی جانشین مناسبی برای بستری شدن این بیماران در بیمارستان ها است و این مساله با توجه به مشکل ایران در کمبود تخت و بیمارستان ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.