مقاله هرم باز آفرینی بافت تاریخی شهری با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی، بافت تاریخی شهر بابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: هرم باز آفرینی بافت تاریخی شهری با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی، بافت تاریخی شهر بابل)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باز آفرینی شهری
مقاله بافت تاریخی شهر بابل رهبرد
مقاله مدل
مقاله SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرنژادبایی رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اجرای ناموفق طرح های نوسازی و بهسازی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری برنامه ریزی شهری شده است. که از عمد ه ترین رویکردها در زمینه پایداری، تجدید حیات بافت تاریخی شهری و تاکید بر رویکرد باز آفرینی است. این روش احیا، به بحث مشارکت سکنان توجه بیشتری می نمائید. با توجه به اهمیت باز آفرینی شهری هدف در این پژوهش کشف متغییرها و عامل اصلی موثر درباز آفرینی پایدار بافت تاریخی شهری است. در این مقاله مفهوم باز آفرینی پایدار شهری و عوامل اساسی برای افزایش این پایداری در بافت تاریخی شهری را بررسی و تحلیل می نمائیم، بدین منظور ۳۲۶ پرسشنامه بین شهروندان محلی تکمیل و ارزشیابی شده اند. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی است از روش اسنادی، میدانی، پیمایشی و تحلیلی و روش نمونه گیری، روش تصادفی است که با استفاده از پرسشنامه صورت می گیرد، از تجزیه و تحلیل) به تحلیل SWOT است همچنین با استفاده از روش مدل سوات، نرم افزار تحلیل آماری SPSS، راهبردهای مهم در باز آفرینی بافت تاریخی و قدیمی شهری پرداخته، نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که باید در نحوه اجرای طرح های باز زنده سازی یا احیای شهری با زنگری و مشارکت مردم به عنوان عاملی مهم در پایداری پروژه های شهری در نظر گرفته شود.