سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید طهمورسی – مرکز بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
حسن هاشمی پور – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق راکتور بستر ثابت کاتالیستی که به عنوان قلب واحد سولفورزدایی می باشد مدلسازی شده است مدلسازی در شرایط ناپایدار یک بعدی غیرهمگن و غیر هم دما انجام شده و از ماده دی بنزوتیوفن DBT به عنوان ترکیب گوگرد دار خوراک و برای سینتیک واکنش از سنیتیکی که از نوع معادلات لانگمویر هینشلوود است استفاده شده است تا امکان بررسی تغییرات غلظت هیدروژن H2 و سولفید هیدروژن H2S فراهم گردد معادلات حاصل از موازنه جرم و انرژی که بصورت کوپل بوده اند با استفاده ازنرم افزار MATLAB و روش عددی رانگ کوتای درجه چهار برای حالت پایا و همچنین روش صریح طرح اختلاف محدود برای حالت ناپایا حل گردیده اند. نتایج به دست آمده از مدل سازی با داده های صنعتی پالایشگاه شیراز تطابق داشته و غلظت گوگرد در خروجی کمتر از ۳ppm بدست آمده و همچنین متوسط ضرایب کلی انتقال جرم و حرارت در طول راکتور محاسبه شده و نمودارهای تغییرات غلظت و دما در طول راکتور ترسیم شده اند.