سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول معمارزاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
کورش حجازی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله مدل هیدرودینامیک ذرات همواره شده تراکم ناپذیرISPH) برای مدلسازی عددی موج کوتاه غیرخطی توسعهداده شده است معادلات حاکم دراین مدل معادلات بقای جرم و مقدار حرکت با استفاده از روش دو گام جزئی حل شده ند درمدل حاضر شیوه ای جدید برای اختصاص چگالی به ذرات برای انجام محاسباتی مورد استفاده قرارگرفته که با استفاده ازآن مدل هیدرودینامیک ذرات همواره شده ی تراکم ناپذیرISPH) حاضر پایدار شده است صحت سنجی مدل عددی تهیه شده با استفاده ازم دل سازی مسائل حرکت موج تنها درعمق یکنواخت و شکست موج تنها درساحل شیبدار و مقایسه نتایج محاسباتی با داده های تحلیلی و ازمایشگاهی صورت گرفته است.