سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

چکیده:

خارج از هیاهوی شمارش مشکلات اندازهگیری اثربخشی مکانیزم های بهره وری ، اداره توسعه بهره وری از معاونت اداری و توسعه منابع انسانی را بر آن داشت تا با استناد به تجربه عم لیاتی سطوح کارکنان با استفاده از فن طوفان فکری راهکار ی جدید برای تحقق نیاز مدیران ارشد سازمان طراحی نماید. عدم دسترسی به ارزش افزوده منابع انسانی در سهم محصولات به شکل دوره ای (ماهیانه) ، عدم تعریف استاندارد سهم اثربخشی نیروی انسانی در برونداد سازمانی ، عدم شفاف سازی اطلاعات هزینه ای بدلایل حسابرسی و ضوابط سیستم های بسته و … مجموعه نارسائیهائیست که این سنجش را دچار شک و ترد ید کرده است اما ما معتقدیم با وجود چهارجوب جاری سازمان، هنوز هم میتوان رهیافتی منطقی در تعیین اثربخشی مکانیزم های بهره وری در شرکت سایپا را ترسیم نمائیم و همینجا معتقدیم فرمول و مدل برداشتی ما از هر حیثی دارای مشکلات مفهومی خواهد بود ولی مطمئناً سرآغاز حرکت ی را نوید خواهد داد که با انتقادات و بهبود مستمر سیستم اندازه گیری اثربخشی مکانیزم های بهره وری پیشنهادی ، زمینه بلوغ و شکوفایی مدل بهینه را در چالشهای گوناگون فراهم خواهد نمود.این واقعیت که اهمیت حرکت بهره وری بعنوان موتور حرکت بهبود مستمر در سازمان بوده بر هیچ کس پوشیده نیست این موضوع ما را برآن می دارد تا در پی طراحی و اجرای یک مدل یکپارچه حرکت بهره وری باشیم . اما نگرش یکپارچه و نتایج حاصل از آن هنوز ابهاماتی دارد که باید در پی برطرف کردن بود. در این میان، مدیران و کارشناسان شرکتها باید در پی اندازه گیری / ارزیابی نتایج حاصل از اجرای این مکانیزم ها در سازمانهای خود باشند و اطمینان حاصل نمایند که با اجرای این مکانیزم ها به این اهداف دست یافته اند. در این مورد معیارهایی مثل کیفیت، هزینه، تحویل ازجمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله سعی گردیده است که بر اساس یک مدل مبتنی بر نگرش اندازه گیری کارآیی و اثر بخشی مکانیزم های بهره وری تاثیر مکانیزم های بهره وری سازمان بر کیفیت ، تولید و هزینه با یک روش نظام مند امحاسبه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.